Съдържание

Посетители

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.януари 2014

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец януари 2014 година

 

Пункт

Община

Дата

Измерена концентрация

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.01.2014

165.04

3.301

 
   

02.01.2014

110.71

2.214

 
   

03.01.2014

112.66

2.253

 
   

04.01.2014

61.88

1.238

 
   

05.01.2014

40.13

“-“

 
   

06.01.2014

79.24

1.585

 
   

07.01.2014

82.02

1.640

 
   

08.01.2014

40.84

“-“

 
   

09.01.2014

53.14

1.063

 
   

10.01.2014

98.18

1.964

 
   

11.01.2014

100.89

2.018

 
   

12.01.2014

122.18

2.444

 
   

13.01.2014

104.26

2.085

 
   

14.01.2014

69.56

1.391

 
   

15.01.2014

40.04

“-“

 
   

16.01.2014

68.38

1.368

 
   

17.01.2014

35.62

“-“

 
   

18.01.2014

27.76

“-“

 
   

19.01.2014

41.16

“-“

 
   

20.01.2014

22.44

“-“

 
   

21.01.2014

54.88

1.098

 
   

22.01.2014

45.69

“-“

 
   

23.01.2014

48.34

“-“

 
   

24.01.2014

43.81

“-“

 
   

25.01.2014

18.52

“-“

 
   

26.01.2014

24.93

“-“

 
   

27.01.2014

59.17

1.183

 
   

28.01.2014

95.6

1.912

 
   

29.01.2014

99.03

1.981

 
   

30.01.2014

125.8

2.516

 
   

31.01.2014

64.0

1.280

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 31 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 19 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 19 бр.

Средномесечна концентрация: 69.545

Времеви обхват(%): 100

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година