Съдържание

Посетители

В момента има 94  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.декември 2013

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец декември 2013 година

 

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.12.2013

96.79

1.936

 
   

02.12.2013

65.35

1.307

 
   

03.12.2013

43.46

“-“

 
   

04.12.2013

70.8

1.416

 
   

05.12.2013

73.55

1.471

 
   

06.12.2013

75.77

1.515

 
   

07.12.2013

16.46

“-“

 
   

08.12.2013

87.5

1.750

 
   

09.12.2013

137.09

2.742

 
   

10.12.2013

77.8

1.556

 
   

11.12.2013

59.61

1.192

 
   

12.12.2012

51.59

1.032

 
   

13.12.2013

68.64

1.373

 
   

14.12.2013

105.97

2.119

 
   

15.12.2013

116.48

2.330

 
   

16.12.2013

60.06

1.201

 
   

17.12.2013

80.25

1.605

 
   

18.12.2013

115.53

2.311

 
   

19.12.2013

139.03

2.781

 
   

20.12.2013

149.61

2.992

 
   

21.12.2013

151.86

3.037

 
   

22.12.2013

188.37

3.767

 
   

23.12.2013

172.35

3.447

 
   

24.12.2013

231.46

4.629

 
   

25.12.2013

144.35

2.887

 
   

26.12.2013

30.72

“-“

 
   

27.12.2013

91.62

1.832

 
   

28.12.2013

110.84

2.217

 
   

29.12.2013

67.73

1.355

 
   

30.12.2013

69.54

1.391

 
   

31.12.2013

109,97

2.199

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 356 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 28 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента:69 бр.

Средномесечна концентрация:98.715

Времеви обхват(%): 97.26775956

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година