Съдържание

Посетители

В момента има 87  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.ноември 2013

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец ноември 2013 година

 

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.11.2013

64.03

1.281

 
   

02.11.2013

73.39

1.468

 
   

03.11.2013

63.79

1.276

 
   

04.11.2013

54.7

1.094

 
   

05.11.2013

23.51

“-“

 
   

06.11.2013

17.73

“-“

 
   

07.11.2013

23.11

“-“

 
   

08.11.2013

31.59

“-“

 
   

09.11.2013

39.72

“-“

 
   

10.11.2013

44.48

“-“

 
   

11.11.2013

60.44

1.209

 
   

12.11.2012

60.85

1.217

 
   

13.11.2013

34.34

“-“

 
   

14.11.2013

37.93

“-“

 
   

15.11.2013

25.28

“-“

 
   

16.11.2013

40.88

“-“

 
   

17.11.2013

54.72

1.094

 
   

18.11.2013

94.9

1.892

 
   

19.11.2013

57.07

1.141

 
   

20.11.2013

21.07

“-“

 
   

21.11.2013

22.78

“-“

 
   

22.11.2013

39.16

“-“

 
   

23.11.2013

31.24

“-“

 
   

24.11.2013

42.13

“-“

 
   

25.11.2013

18.25

“-“

 
   

26.11.2013

45.28

“-“

 
   

27.11.2013

51.4

1.028

 
   

28.11.2013

26.72

“-“

 
   

29.11.2013

43.39

“-“

 
   

30.11.2013

99.18

1.984

 

Брой регистрирани данни през месеца: 30 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 325 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 11 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 41 бр.

Средномесечна концентрация: 44.759

Времеви обхват(%): 97.01492537

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година