Съдържание

Посетители

В момента има 95  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.октомври 2013

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец октомври 2013 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.10.2013

14.55

“-“

 
   

02.10.2013

7.59

“-“

 
   

03.10.2013

12.64

“-“

 
   

04.10.2013

26.79

“-“

 
   

05.10.2013

27.8

“-“

 
   

06.10.2013

38.83

“-“

 
   

07.10.2013

38.78

“-“

 
   

08.10.2013

41.76

“-“

 
   

09.10.2013

41.04

“-“

 
   

10.10.2013

38.69

“-“

 
   

11.10.2013

38.94

“-“

 
   

12.10.2012

27.26

“-“

 
   

13.10.2013

37.82

“-“

 
   

14.10.2013

51.59

1.032

 
   

15.10.2013

54.36

1.087

 
   

16.10.2013

38.55

“-“

 
   

17.10.2013

7.22

“-“

 
   

18.10.2013

11.89

“-“

 
   

19.10.2013

21.67

“-“

 
   

20.10.2013

21.6

“-“

 
   

21.10.2013

37.76

“-“

 
   

22.10.2013

47.71

“-“

 
   

23.10.2013

47.01

“-“

 
   

24.10.2013

44.68

“-“

 
   

25.10.2013

53.94

1.079

 
   

26.10.2013

47.26

“-“

 
   

27.10.2013

54.61

1.092

 
   

28.10.2013

54.12

1.082

 
   

29.10.2013

54.45

1.089

 
   

30.10.2013

77.37

1.547

 
   

31.10.2013

68.46

1.369

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 290 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 8 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента:30 бр.

Средномесечна концентрация:38.282

Времеви обхват(%): 96.72131148

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година