Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.септември 2013

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец септември 2013 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.09.2013

19.64

“-“

 
   

02.09.2013

 

“-“

 
   

03.09.2013

 

“-“

 
   

04.09.2013

 

“-“

 
   

05.09.2013

13.55

“-“

 
   

06.09.2013

17.91

“-“

 
   

07.09.2013

17.08

“-“

 
   

08.09.2013

19.76

“-“

 
   

09.09.2013

30.39

“-“

 
   

10.09.2013

33.6

“-“

 
   

11.09.2013

28.27

“-“

 
   

12.09.2012

18.52

“-“

 
   

13.09.2013

16.48

“-“

 
   

14.09.2013

13.8

“-“

 
   

15.09.2013

16.71

“-“

 
   

16.09.2013

23.62

“-“

 
   

17.09.2013

14.61

“-“

 
   

18.09.2013

11.02

“-“

 
   

19.09.2013

14.94

“-“

 
   

20.09.2013

34.56

“-“

 
   

21.09.2013

28.56

“-“

 
   

22.09.2013

15.31

“-“

 
   

23.09.2013

21.37

“-“

 
   

24.09.2013

18.69

“-“

 
   

25.09.2013

27.72

“-“

 
   

26.09.2013

26.18

“-“

 
   

27.09.2013

26.8

“-“

 
   

28.09.2013

35.37

“-“

 
   

29.09.2013

27.88

“-“

 
   

30.09.2013

42.24

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 27 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 264 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 22 бр.

Средномесечна концентрация:22.762

Времеви обхват(%): 96.35036496

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година