Съдържание

Посетители

В момента има 83  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.декември 2009

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец декември 2009 година

Пункт

Община

 

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Превишение на

ПС+ДО за СДН

[в пъти ПС+ДО  за СДН] 

АИС- Благоевград

Благоевград

01.12.2009

22,75

 

“-“

 

 

 

02.12.2009

49,4

“-“

 

 

 

03.12.2009

59,49

1,19

 

 

 

04.12.2009

45,24

“-“

 

 

 

05.12.2009

70,33

1,407

 

 

 

06.12.2009

67,6

1,352

 

 

 

07.12.2009

85,93

1,719

 

 

 

08.12.2009

83,28

1,666

 

 

 

09.12.2009

29,85

“-“

 

 

 

10.12.2009

-

“-“

 

 

 

11.12.2009

43,43

“-“

 

 

 

12.12.2009

42,18

“-“

 

 

 

13.12.2009

38,3

“-“

 

 

 

14.12.2009

42,74

“-“

 

 

 

15.12.2009

50,42

1,008

 

 

 

16.12.2009

64,13

1,283

 

 

 

17.12.2009

57,49

1,150

 

 

 

18.12.2009

34,56

“-“

 

 

 

19.12.2009

50,97

1,019

 

 

 

20.12.2009

-

“-“

 

 

 

21.12.2009

-

“-“

 

 

 

22.12.2009

37,26

“-“

 

 

 

23.12.2009

30,97

“-“

 

 

 

24.12.2009

44,94

“-“

 

 

 

25.12.2009

27,93

“-“

 

 

 

26.12.2009

40,72

“-“

 

 

 

27.12.2009

34,01

“-“

 

 

 

28.12.2009

-

“-“

 

 

 

29.12.2009

83,36

1,667

 

 

 

30.12.2009

46,4

“-“

 

 

 

31.12.2009

37,91

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 27 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 359 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 10 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 64 бр.

Средномесечна концентрация: 48.948

Времеви обхват(%): 98.08743169

Брой регистрирани превишения + ДО през месеца: „*”

Брой регистрирани превишения + ДО от началото на годината до момента: „*”

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година