Съдържание

Посетители

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.ноември 2009

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец ноември 2009 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Превишение на

ПС+ДО за СДН

[в пъти ПС+ДО  за СДН] 

АИС- Благоевград

Благоевград

01.11.2009

34,28

“-“

 

 

 

02.11.2009

57,00

1,140

 

 

 

03.11.2009

-

-

 

 

 

04.11.2009

60,68

1,214

 

 

 

05.11.2009

22,54

“-“

 

 

 

06.11.2009

14,09

“-“

 

 

 

07.11.2009

20,97

“-“

 

 

 

08.11.2009

18,68

“-“

 

 

 

09.11.2009

13,51

“-“

 

 

 

10.11.2009

15,7

“-“

 

 

 

11.11.2009

35,24

“-“

 

 

 

12.11.2009

30,65

“-“

 

 

 

13.11.2009

48,11

“-“

 

 

 

14.11.2009

75,78

1,516

 

 

 

15.11.2009

102

2,04

 

 

 

16.11.2009

94,53

1,891

 

 

 

17.11.2009

79,21

1,584

 

 

 

18.11.2009

94,01

1,880

 

 

 

19.11.2009

81,09

1,622

 

 

 

20.11.2009

81,68

1,634

 

 

 

21.11.2009

92,3

1,846

 

 

 

22.11.2009

123,84

2,477

 

 

 

23.11.2009

128,58

2,572

 

 

 

24.11.2009

121,32

2,426

 

 

 

25.11.2009

84,15

1,683

 

 

 

26.11.2009

89,98

1,80

 

 

 

27.11.2009

94,32

1,886

 

 

 

28.11.2009

63,78

1,276

 

 

 

29.11.2009

61,12

1,222

 

 

 

30.11.2009

43,19

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 30 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 332 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 18 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 54 бр.

Средномесечна концентрация: 64.908

Времеви обхват(%): 99.10447761

Брой регистрирани превишения + ДО през месеца: „*”

Брой регистрирани превишения + ДО от началото на годината до момента: „*”

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година