Съдържание

Посетители

В момента има 100  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.август 2013

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец август 2013 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.08.2013

19.23

“-“

 

 

 

02.08.2013

24.81

“-“

 

 

 

03.08.2013

24.56

“-“

 

 

 

04.08.2013

19.69

“-“

 

 

 

05.08.2013

22.8

“-“

 

 

 

06.08.2013

24.82

“-“

 

 

 

07.08.2013

25.78

“-“

 

 

 

08.08.2013

25.43

“-“

 

 

 

09.08.2013

26.63

“-“

 

 

 

10.08.2013

27.94

“-“

 

 

 

11.08.2013

34.48

“-“

 

 

 

12.08.2012

38.2

“-“

 

 

 

13.08.2013

33.17

“-“

 

 

 

14.08.2013

34.93

“-“

 

 

 

15.08.2013

37.84

“-“

 

 

 

16.08.2013

47.88

“-“

 

 

 

17.08.2013

34.56

“-“

 

 

 

18.08.2013

28.26

“-“

 

 

 

19.08.2013

25.76

“-“

 

 

 

20.08.2013

28.22

“-“

 

 

 

21.08.2013

27.09

“-“

 

 

 

22.08.2013

29.16

“-“

 

 

 

23.08.2013

30.2

“-“

 

 

 

24.08.2013

34.86

“-“

 

 

 

25.08.2013

25.86

“-“

 

 

 

26.08.2013

25.52

“-“

 

 

 

27.08.2013

34.09

“-“

 

 

 

28.08.2013

27.1

“-“

 

 

 

29.08.2013

17.58

“-“

 

 

 

30.08.2013

18.11

“-“

 

 

 

31.08.2013

14.54

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 237 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 22 бр.

Средномесечна концентрация: 28.035

Времеви обхват(%): 97.13114754

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година