Съдържание

Посетители

В момента има 91  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.юни 2013

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец юни 2013 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.06.2013

9.96

“-“

 

 

 

02.06.2013

16.42

“-“

 

 

 

03.06.2013

13.49

“-“

 

 

 

04.06.2013

18.32

“-“

 

 

 

05.06.2013

16.34

“-“

 

 

 

06.06.2013

12.92

“-“

 

 

 

07.06.2013

18.36

“-“

 

 

 

08.06.2013

19.06

“-“

 

 

 

09.06.2013

22.78

“-“

 

 

 

10.06.2013

22.69

“-“

 

 

 

11.06.2013

21.54

“-“

 

 

 

12.06.2012

18.46

“-“

 

 

 

13.06.2013

16.59

“-“

 

 

 

14.06.2013

16.97

“-“

 

 

 

15.06.2013

15.28

“-“

 

 

 

16.06.2013

17.69

“-“

 

 

 

17.06.2013

22.77

“-“

 

 

 

18.06.2013

24.15

“-“

 

 

 

19.06.2013

25.46

“-“

 

 

 

20.06.2013

32.14

“-“

 

 

 

21.06.2013

31.81

“-“

 

 

 

22.06.2013

33.99

“-“

 

 

 

23.06.2013

30.49

“-“

 

 

 

24.06.2013

20.09

“-“

 

 

 

25.06.2013

26.3

“-“

 

 

 

26.06.2013

17.68

“-“

 

 

 

27.06.2013

15.89

“-“

 

 

 

28.06.2013

18.11

“-“

 

 

 

29.06.2013

22.59

“-“

 

 

 

30.06.2013

13.49

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 30 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 175 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 22 бр.

Средномесечна концентрация: 20.394

Времеви обхват(%): 96.15384615

 

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година