Съдържание

Посетители

В момента има 85  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.октомври 2009

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец октомври 2009 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Превишение на

ПС+ДО за СДН

[в пъти ПС+ДО  за СДН] 

АИС- Благоевград

Благоевград

01.10.2009

33,68

“-“

 

 

 

02.10.2009

46,6

“-“

 

 

 

03.10.2009

28,48

“-“

 

 

 

04.10.2009

8,91

“-“

 

 

 

05.10.2009

22,94

“-“

 

 

 

06.10.2009

23,17

“-“

 

 

 

07.10.2009

24,99

“-“

 

 

 

08.10.2009

27,69

“-“

 

 

 

09.10.2009

29,06

“-“

 

 

 

10.10.2009

31,79

“-“

 

 

 

11.10.2009

29,12

“-“

 

 

 

12.10.2009

28,05

“-“

 

 

 

13.10.2009

7,45

“-“

 

 

 

14.10.2009

16,03

“-“

 

 

 

15.10.2009

16,8

“-“

 

 

 

16.10.2009

19,6

“-“

 

 

 

17.10.2009

32,51

“-“

 

 

 

18.10.2009

36,85

“-“

 

 

 

19.10.2009

23,89

“-“

 

 

 

20.10.2009

22,73

“-“

 

 

 

21.10.2009

33,12

“-“

 

 

 

22.10.2009

27,5

“-“

 

 

 

23.10.2009

28,98

“-“

 

 

 

24.10.2009

39,54

“-“

 

 

 

25.10.2009

45,67

“-“

 

 

 

26.10.2009

38,17

“-“

 

 

 

27.10.2009

36,56

“-“

 

 

 

28.10.2009

20,3

“-“

 

 

 

29.10.2009

42,91

“-“

 

 

 

30.10.2009

26,92

“-“

 

 

 

31.10.2009

15,44

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 303 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 36 бр.

Средномесечна концентрация: 27.918

Времеви обхват(%): 99.3442623

Брой регистрирани превишения + ДО през месеца: „*”

Брой регистрирани превишения + ДО от началото на годината до момента: „*”

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година