Съдържание

Посетители

В момента има 107  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.септември 2009

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец септември 2009 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Превишение на

ПС+ДО за СДН

[в пъти ПС+ДО  за СДН] 

АИС- Благоевград

Благоевград

01.09.2009

43,73

 

“-“

 

 

 

02.09.2009

34,06

“-“

 

 

 

03.09.2009

26,65

“-“

 

 

 

04.09.2009

29,09

“-“

 

 

 

05.09.2009

29,45

“-“

 

 

 

06.09.2009

17,09

“-“

 

 

 

07.09.2009

12,31

“-“

 

 

 

08.09.2009

11,31

“-“

 

 

 

09.09.2009

21,15

“-“

 

 

 

10.09.2009

32,65

“-“

 

 

 

11.09.2009

37,94

“-“

 

 

 

12.09.2009

37,47

“-“

 

 

 

13.09.2009

32,72

“-“

 

 

 

14.09.2009

27,52

“-“

 

 

 

15.09.2009

26,21

“-“

 

 

 

16.09.2009

29,48

“-“

 

 

 

17.09.2009

33,19

“-“

 

 

 

18.09.2009

34,89

“-“

 

 

 

19.09.2009

27,93

“-“

 

 

 

20.09.2009

26,89

“-“

 

 

 

21.09.2009

20,86

“-“

 

 

 

22.09.2009

19,12

“-“

 

 

 

23.09.2009

21,85

“-“

 

 

 

24.09.2009

24,41

“-“

 

 

 

25.09.2009

41,4

“-“

 

 

 

26.09.2009

42,7

“-“

 

 

 

27.09.2009

38,26

“-“

 

 

 

28.09.2009

35,56

“-“

 

 

 

29.09.2009

42,19

“-“

 

 

 

30.09.2009

40.86

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 30 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 272 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 36 бр.

Средномесечна концентрация: 29.965

Времеви обхват(%): 99.27007299

Брой регистрирани превишения + ДО през месеца: „*”

Брой регистрирани превишения + ДО от началото на годината до момента: „*”

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година