Съдържание

Посетители

В момента има 256  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.август 2009

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец август 2009 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Превишение на

ПС+ДО за СДН

[в пъти ПС+ДО  за СДН] 

АИС- Благоевград

Благоевград

01.08.2009

35,61

“-“

 

 

 

02.08.2009

28,29

“-“

 

 

 

03.08.2009

35,8

“-“

 

 

 

04.08.2009

37,98

“-“

 

 

 

05.08.2009

31,94

“-“

 

 

 

06.08.2009

20,41

“-“

 

 

 

07.08.2009

25,16

“-“

 

 

 

08.08.2009

23,5

“-“

 

 

 

09.08.2009

20,74

“-“

 

 

 

10.08.2009

26,31

“-“

 

 

 

11.08.2009

27,36

“-“

 

 

 

12.08.2009

24,28

“-“

 

 

 

13.08.2009

26,86

“-“

 

 

 

14.08.2009

27,41

“-“

 

 

 

15.08.2009

21,02

“-“

 

 

 

16.08.2009

30,37

“-“

 

 

 

17.08.2009

29,12

“-“

 

 

 

18.08.2009

29,47

“-“

 

 

 

19.08.2009

43,88

“-“

 

 

 

20.08.2009

34,48

“-“

 

 

 

21.08.2009

38,53

“-“

 

 

 

22.08.2009

36,42

“-“

 

 

 

23.08.2009

32,73

“-“

 

 

 

24.08.2009

40,13

“-“

 

 

 

25.08.2009

24,65

“-“

 

 

 

26.08.2009

24,14

“-“

 

 

 

27.08.2009

24,32

“-“

 

 

 

28.08.2009

27,49

“-“

 

 

 

29.08.2009

33,55

“-“

 

 

 

30.08.2009

30,46

“-“

 

 

 

31.08.2009

29,6

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 242 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 36 бр.

Средномесечна концентрация: 29.742

Времеви обхват(%): 99.18032787

Брой регистрирани превишения + ДО през месеца: „*”

Брой регистрирани превишения + ДО от началото на годината до момента: „*”

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година