Съдържание

Посетители

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.юли 2009

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец юли 2009 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Превишение на

ПС+ДО за СДН

[в пъти ПС+ДО  за СДН] 

АИС- Благоевград

Благоевград

01.07.2009

29,25

 

“-“

 

 

 

02.07.2009

27,39

“-“

 

 

 

03.07.2009

28,73

“-“

 

 

 

04.07.2009

31,54

“-“

 

 

 

05.07.2009

26,94

“-“

 

 

 

06.07.2009

31,65

“-“

 

 

 

07.07.2009

23,08

“-“

 

 

 

08.07.2009

20,14

“-“

 

 

 

09.07.2009

21,56

“-“

 

 

 

10.07.2009

21,44

“-“

 

 

 

11.07.2009

22,08

“-“

 

 

 

12.07.2009

14,5

“-“

 

 

 

13.07.2009

19,24

“-“

 

 

 

14.07.2009

22,78

“-“

 

 

 

15.07.2009

30,86

“-“

 

 

 

16.07.2009

32,53

“-“

 

 

 

17.07.2009

34,44

“-“

 

 

 

18.07.2009

43,44

“-“

 

 

 

19.07.2009

34,27

“-“

 

 

 

20.07.2009

13,3

“-“

 

 

 

21.07.2009

18,61

“-“

 

 

 

22.07.2009

26,31

“-“

 

 

 

23.07.2009

29,54

“-“

 

 

 

24.07.2009

40,01

“-“

 

 

 

25.07.2009

50,79

1,016

 

 

 

26.07.2009

21,24

“-“

 

 

 

27.07.2009

18,73

“-“

 

 

 

28.07.2009

21,42

“-“

 

 

 

29.07.2009

33,04

“-“

 

 

 

30.07.2009

43.33

“-“

 

 

 

31.07.2009

50.69

1.014

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 211 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 2 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 36 бр.

Средномесечна концентрация: 28.480

Времеви обхват(%): 99.06103286

Брой регистрирани превишения + ДО през месеца: „*”

Брой регистрирани превишения + ДО от началото на годината до момента: „*”

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година