Съдържание

Посетители

В момента има 82  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.юни 2009

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец юни 2009 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Превишение на

ПС+ДО за СДН

[в пъти ПС+ДО  за СДН] 

АИС- Благоевград

Благоевград

01.06.2009

24,69

“-“

 

 

 

02.06.2009

27,74

“-“

 

 

 

03.06.2009

16,69

“-“

 

 

 

04.06.2009

20,51

“-“

 

 

 

05.06.2009

18,33

“-“

 

 

 

06.06.2009

20,71

“-“

 

 

 

07.06.2009

22,84

“-“

 

 

 

08.06.2009

27,63

“-“

 

 

 

09.06.2009

26,51

“-“

 

 

 

10.06.2009

33,35

“-“

 

 

 

11.06.2009

38,54

“-“

 

 

 

12.06.2009

23,73

“-“

 

 

 

13.06.2009

12,2

“-“

 

 

 

14.06.2009

12,83

“-“

 

 

 

15.06.2009

19,86

“-“

 

 

 

16.06.2009

23,84

“-“

 

 

 

17.06.2009

30,07

“-“

 

 

 

18.06.2009

20,18

“-“

 

 

 

19.06.2009

21,08

“-“

 

 

 

20.06.2009

24,97

“-“

 

 

 

21.06.2009

29,13

“-“

 

 

 

22.06.2009

17,88

“-“

 

 

 

23.06.2009

16,42

“-“

 

 

 

24.06.2009

20,17

“-“

 

 

 

25.06.2009

10,27

“-“

 

 

 

26.06.2009

19,15

“-“

 

 

 

27.06.2009

19,84

“-“

 

 

 

28.06.2009

19,83

“-“

 

 

 

29.06.2009

24,31

“-“

 

 

 

30.06.2009

29,3

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 30 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 180 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 34 бр.

Средномесечна концентрация: 22.420

Времеви обхват(%): 98.9010989

Брой регистрирани превишения + ДО през месеца: „*”

Брой регистрирани превишения + ДО от началото на годината до момента: „*”

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година