Съдържание

Посетители

В момента има 332  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.април 2009

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец април 2009 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Превишение на

ПС+ДО за СДН

[в пъти ПС+ДО  за СДН] 

АИС- Благоевград

Благоевград

01.04.2009

46.35

“-“

 

 

 

02.04.2009

44.59

“-“

 

 

 

03.04.2009

31.28

“-“

 

 

 

04.04.2009

30.63

“-“

 

 

 

05.04.2009

27.19

“-“

 

 

 

06.04.2009

36.09

“-“

 

 

 

07.04.2009

37.01

“-“

 

 

 

08.04.2009

35.42

“-“

 

 

 

09.04.2009

47.66

“-“

 

 

 

10.04.2009

45.96

“-“

 

 

 

11.04.2009

35.92

“-“

 

 

 

12.04.2009

33.2

“-“

 

 

 

13.04.2009

46.6

“-“

 

 

 

14.04.2009

36.94

“-“

 

 

 

15.04.2009

19.02

“-“

 

 

 

16.04.2009

35.6

“-“

 

 

 

17.04.2009

33.59

“-“

 

 

 

18.04.2009

32.54

“-“

 

 

 

19.04.2009

32.02

“-“

 

 

 

20.04.2009

27.98

“-“

 

 

 

21.04.2009

38.35

“-“

 

 

 

22.04.2009

20.96

“-“

 

 

 

23.04.2009

15.72

“-“

 

 

 

24.04.2009

27.56

“-“

 

 

 

25.04.2009

30.43

“-“

 

 

 

26.04.2009

20.5

“-“

 

 

 

27.04.2009

21.5

“-“

 

 

 

28.04.2009

25.4

“-“

 

 

 

29.04.2009

25.97

“-“

 

 

 

30.04.2009

21.56

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 30 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 119 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 34 бр.

Средномесечна концентрация: 32.118

Времеви обхват(%): 98.34710744

Брой регистрирани превишения + ДО през месеца: „*”

Брой регистрирани превишения + ДО от началото на годината до момента: „*”

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година