Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.март 2009

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец март 2009 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Превишение на

ПС+ДО за СДН

[в пъти ПС+ДО  за СДН] 

АИС- Благоевград

Благоевград

01.03.2009

98.78

1.976

 

 

 

02.03.2009

93.7

1.874

 

 

 

03.03.2009

60.32

1.206

 

 

 

04.03.2009

29.97

“-“

 

 

 

05.03.2009

19.43

“-“

 

 

 

06.03.2009

35.0

“-“

 

 

 

07.03.2009

28.15

“-“

 

 

 

08.03.2009

13.8

“-“

 

 

 

09.03.2009

24.46

“-“

 

 

 

10.03.2009

18.68

“-“

 

 

 

11.03.2009

33.57

“-“

 

 

 

12.03.2009

33.09

“-“

 

 

 

13.03.2009

39.1

“-“

 

 

 

14.03.2009

21.32

“-“

 

 

 

15.03.2009

41.48

“-“

 

 

 

16.03.2009

52.41

1.048

 

 

 

17.03.2009

26.38

“-“

 

 

 

18.03.2009

24.8

“-“

 

 

 

19.03.2009

26.47

“-“

 

 

 

20.03.2009

50.76

1.015

 

 

 

21.03.2009

25.15

“-“

 

 

 

22.03.2009

19.7

“-“

 

 

 

23.03.2009

47.02

“-“

 

 

 

24.03.2009

28.45

“-“

 

 

 

25.03.2009

16.49

“-“

 

 

 

26.03.2009

43.77

“-“

 

 

 

27.03.2009

48.67

“-“

 

 

 

28.03.2009

24.21

“-“

 

 

 

29.03.2009

22.18

“-“

 

 

 

30.03.2009

28.21

“-“

 

 

 

31.03.2009

62.72

1.254

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 89 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 6 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 34 бр.

Средномесечна концентрация: 36.717

Времеви обхват(%): 97.8021978

Брой регистрирани превишения + ДО през месеца: „*”

Брой регистрирани превишения + ДО от началото на годината до момента: „*”

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година