Съдържание

Посетители

В момента има 85  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.януари 2009

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец януари 2009 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Превишение на

ПС+ДО за СДН

[в пъти ПС+ДО  за СДН] 

АИС- Благоевград

Благоевград

01.01.2009

173.91

3.478

 

 

 

02.01.2009

142.98

2.860

 

 

 

03.01.2009

54.96

1.099

 

 

 

04.01.2009

66.49

1.330

 

 

 

05.01.2009

142.54

2.851

 

 

 

06.01.2009

203.41

4.068

 

 

 

07.01.2009

198.71

3.974

 

 

 

08.01.2009

144.19

2.884

 

 

 

09.01.2009

108.18

2.164

 

 

 

10.01.2009

212.45

4.249

 

 

 

11.01.2009

87.17

1.743

 

 

 

12.11.2009

115.15

2.303

 

 

 

13.01.2009

170.69

3.414

 

 

 

14.01.2009

160.21

3.204

 

 

 

15.01.2009

104.96

2,099

 

 

 

16.01.2009

77.34

1.547

 

 

 

17.01.2009

60.61

1.212

 

 

 

18.01.2009

132.29

2.646

 

 

 

19.01.2009

202.57

4.051

 

 

 

20.01.2009

106.37

2.127

 

 

 

21.01.2009

40.57

“-“

 

 

 

22.01.2009

35.81

“-“

 

 

 

23.01.2009

39.76

“-“

 

 

 

24.01.2009

21.42

“-“

 

 

 

25.01.2009

22.01

“-“

 

 

 

26.01.2009

50.97

1.019

 

 

 

27.01.2009

48.56

“-“

 

 

 

28.01.2009

53.48

1.070

 

 

 

29.01.2009

44.46

“-“

 

 

 

30.01.2009

29.62

“-“

 

 

 

31.01.2009

36.32

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 31 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 22 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 22 бр.

Средномесечна концентрация: 99.618

Времеви обхват(%): 100

Брой регистрирани превишения + ДО през месеца: „*”

Брой регистрирани превишения + ДО от началото на годината до момента: „*”

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година