Съдържание

Посетители

В момента има 142  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.март 2013

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец март 2013 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.03.2013

47.65

“-“

 

 

 

02.03.2013

37.72

“-“

 

 

 

03.03.2013

47.99

“-“

 

 

 

04.03.2013

44.31

“-“

 

 

 

05.03.2013

41.76

“-“

 

 

 

06.03.2013

31.83

“-“

 

 

 

07.03.2013

26.27

“-“

 

 

 

08.03.2013

22.1

“-“

 

 

 

09.03.2013

36.43

“-“

 

 

 

10.03.2013

34.14

“-“

 

 

 

11.03.2013

18.85

“-“

 

 

 

12.03.2012

24.64

“-“

 

 

 

13.03.2013

14.01

“-“

 

 

 

14.03.2013

17.18

“-“

 

 

 

15.03.2013

17.34

“-“

 

 

 

16.03.2013

18.5

“-“

 

 

 

17.03.2013

48.61

“-“

 

 

 

18.03.2013

25.56

“-“

 

 

 

19.03.2013

29.83

“-“

 

 

 

20.03.2013

27.07

“-“

 

 

 

21.03.2013

38.85

“-“

 

 

 

22.03.2013

9.38

“-“

 

 

 

23.03.2013

27.19

“-“

 

 

 

24.03.2013

25.95

“-“

 

 

 

25.03.2013

22.47

“-“

 

 

 

26.03.2013

25.66

“-“

 

 

 

27.03.2013

20.06

“-“

 

 

 

28.03.2013

20.59

“-“

 

 

 

29.03.2013

11.04

“-“

 

 

 

30.03.2013

13.36

“-“

 

 

 

31.03.2013

26.69

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 87 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 21 бр.

Средномесечна концентрация: 27.517

Времеви обхват(%): 95.6043956

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година