Съдържание

Посетители

В момента има 94  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.декември 2012

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец декември 2012 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.12.2012

34.41

“-“

 

 

 

02.12.2012

45.03

“-“

 

 

 

03.12.2012

10.98

“-“

 

 

 

04.12.2012

27.76

“-“

 

 

 

05.12.2012

18.14

“-“

 

 

 

06.12.2012

25.7

“-“

 

 

 

07.12.2012

57.28

1.146

 

 

 

08.12.2012

31.4

“-“

 

 

 

09.12.2012

17.94

“-“

 

 

 

10.12.2012

55.81

1.116

 

 

 

11.12.2012

74.27

1.485

 

 

 

12.12.2012

111.25

2.225

 

 

 

13.12.2012

118.71

2.374

 

 

 

14.12.2012

153.75

3.075

 

 

 

15.12.2012

144.2

2.884

 

 

 

16.12.2012

142.03

2.841

 

 

 

17.12.2012

113.24

2.265

 

 

 

18.12.2012

85.84

1.717

 

 

 

19.12.2012

38.08

“-“

 

 

 

20.12.2012

17.59

“-“

 

 

 

21.12.2012

67.89

1.358

 

 

 

22.12.2012

69.87

1.397

 

 

 

23.12.2012

67.24

1.345

 

 

 

24.12.2012

135.15

2.703

 

 

 

25.12.2012

171.81

3.436

 

 

 

26.12.2012

167.3

3.346

 

 

 

27.12.2012

135.15

2.703

 

 

 

28.12.2012

169.64

3.393

 

 

 

29.12.2012

62.99

1.26

 

 

 

30.12.2012

83.84

1.667

 

 

 

31.12.2012

124.6

2.492

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 362 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 21 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 84 бр.

Средномесечна концентрация: 83.190

Времеви обхват(%): 98.90710383

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година