Съдържание

Посетители

В момента има 84  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.февруари 2013

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец февруари 2013 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентрация

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.02.2013

86.26

1.725

 

 

 

02.02.2013

38.69

“-“

 

 

 

03.02.2013

25

“-“

 

 

 

04.02.2013

51.53

1.031

 

 

 

05.02.2013

47.41

“-“

 

 

 

06.02.2013

39.56

“-“

 

 

 

07.02.2013

27.48

“-“

 

 

 

08.02.2013

35.59

“-“

 

 

 

09.02.2013

80.76

1.615

 

 

 

10.02.2013

109.36

2.187

 

 

 

11.02.2013

64.19

1.284

 

 

 

12.02.2012

27.44

“-“

 

 

 

13.02.2013

 

“-“

 

 

 

14.02.2013

 

“-“

 

 

 

15.02.2013

 

“-“

 

 

 

16.02.2013

69.23

1.385

 

 

 

17.02.2013

60.69

1.214

 

 

 

18.02.2013

40.94

“-“

 

 

 

19.02.2013

35.21

“-“

 

 

 

20.02.2013

38.05

“-“

 

 

 

21.02.2013

30.26

“-“

 

 

 

22.02.2013

57.3

1.146

 

 

 

23.02.2013

45.46

“-“

 

 

 

24.02.2013

18.7

“-“

 

 

 

25.02.2013

55.91

1.118

 

 

 

26.02.2013

30.56

“-“

 

 

 

27.02.2013

30.11

“-“

 

 

 

28.02.2013

27.96

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 25 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 56 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 9 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 21 бр.

Средномесечна концентрация: 46.946

Времеви обхват(%): 93.33333333

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година