Съдържание

Посетители

В момента има 116  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.януари 2013

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец януари 2013 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.01.2013

169.58

3.392

 

 

 

02.01.2013

151.11

3.022

 

 

 

03.01.2013

126.8

2.536

 

 

 

04.01.2013

98.28

1.966

 

 

 

05.01.2013

82.37

1.647

 

 

 

06.01.2013

10.55

“-“

 

 

 

07.01.2013

23.69

“-“

 

 

 

08.01.2013

37.61

“-“

 

 

 

09.01.2013

70.82

1.416

 

 

 

10.01.2013

85.76

1.715

 

 

 

11.01.2013

95.86

1.917

 

 

 

12.01.2013

49.63

“-“

 

 

 

13.01.2013

45.98

“-“

 

 

 

14.01.2013

27.92

“-“

 

 

 

15.01.2013

18.47

“-“

 

 

 

16.01.2013

12.75

“-“

 

 

 

17.01.2013

22.65

“-“

 

 

 

18.01.2013

23.26

“-“

 

 

 

19.01.2013

45.96

“-“

 

 

 

20.01.2013

26.89

“-“

 

 

 

21.01.2013

24.37

“-“

 

 

 

22.01.2013

33.81

“-“

 

 

 

23.01.2013

40.46

“-“

 

 

 

24.01.2013

71.06

1.421

 

 

 

25.01.2013

49.86

“-“

 

 

 

26.01.2013

11.77

“-“

 

 

 

27.01.2013

47.43

“-“

 

 

 

28.01.2013

86.51

1.730

 

 

 

29.01.2013

59.39

1.187

 

 

 

30.01.2013

69.55

1.391

 

 

 

31.01.2013

49.68

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 31 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 12 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 12 бр.

Средномесечна концентрация: 57.090

Времеви обхват(%): 100

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година