Съдържание

Посетители

В момента има 85  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.ноември 2012

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец ноември 2012 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.11.2012

12.03

“-“

 

 

 

02.11.2012

26.24

“-“

 

 

 

03.11.2012

32.15

“-“

 

 

 

04.11.2012

30.33

“-“

 

 

 

05.11.2012

21.37

“-“

 

 

 

06.11.2012

27.74

“-“

 

 

 

07.11.2012

18.25

“-“

 

 

 

08.11.2012

26.29

“-“

 

 

 

09.11.2012

46.71

“-“

 

 

 

10.11.2012

46.19

“-“

 

 

 

11.11.2012

47.28

“-“

 

 

 

12.11.2012

63.07

1.261

 

 

 

13.11.2012

89.67

1.793

 

 

 

14.11.2012

54.06

1.081

 

 

 

15.11.2012

35.52

“-“

 

 

 

16.11.2012

70.71

1.414

 

 

 

17.11.2012

69.78

1.396

 

 

 

18.11.2012

78.54

1.571

 

 

 

19.11.2012

100.6

2.012

 

 

 

20.11.2012

148.38

2.968

 

 

 

21.11.2012

52.95

1.059

 

 

 

22.11.2012

54.12

1.082

 

 

 

23.11.2012

55

1.1

 

 

 

24.11.2012

59.16

1.183

 

 

 

25.11.2012

65.7

1.314

 

 

 

26.11.2012

74.85

1.497

 

 

 

27.11.2012

71.72

1.434

 

 

 

28.11.2012

49.87

“-“

 

 

 

29.11.2012

18.11

“-“

 

 

 

30.11.2012

20.04

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 30 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 331 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 15 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 63 бр.

Средномесечна концентрация: 52.214

Времеви обхват(%): 98.80597015

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година