Съдържание

Посетители

В момента има 524  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м. август 2021

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ - Благоевград през месец август 2021 година

Пункт Община Дата

Измерена

концентрация

в мг/м3  

Превишение на
ПС за СДН
[в пъти ПС за СДН]
Забележка
АИС- Благоевград Благоевград 01.08.2021
02.08.2021
03.08.2021
04.08.2021
05.08.2021
06.08.2021
07.08.2021
08.08.2021
09.08.2021
10.08.2021
11.08.2021
12.08.2021
13.08.2021
14.08.2021
15.08.2021
16.08.2021
17.08.2021
18.08.2021
19.08.2021
20.08.2021
21.08.2021
22.08.2021
23.08.2021
24.08.2021
25.08.2021
26.08.2021
27.08.2021
28.08.2021
29.08.2021
30.08.2021
31.08.2021
33.28
39.92
41.47
33.72
57.60
27.34
10.17
14.92
23.25
27.18
35.2
24.08
18.52
22.33
17.64
21.57
27.45
26.28
18.11
25.76
31.78
36.83
23.9
23.54
30.92
34.72
23.49
29.71
26.99
12.92
16.96
“-“
“-“
“-“
“-“
1.152
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
 
Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 243
Брой регистрирани превишения през месеца: 1
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 14
Средномесечна концентрация: 27.018
Времеви обхват(%): 99.59016393

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:
- За всеки ПМ се попълва отделна таблица.
- В случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
- ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
- СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година