Съдържание

Посетители

В момента има 100  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.май 2012

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец май 2012 година

Пункт

Община

 

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.05.2012

25.09

“-“

 

 

 

02.05.2012

34.12

“-“

 

 

 

03.05.2012

33.17

“-“

 

 

 

04.05.2012

22.1

“-“

 

 

 

05.05.2012

19.42

“-“

 

 

 

06.05.2012

18.62

“-“

 

 

 

07.05.2012

19.34

“-“

 

 

 

08.05.2012

23.18

“-“

 

 

 

09.05.2012

18.77

“-“

 

 

 

10.05.2012

 

 

 

 

 

11.05.2012

16.06

“-“

 

 

 

12.05.2012

45.27

“-“

 

 

 

13.05.2012

43.49

“-“

 

 

 

14.05.2012

23.09

“-“

 

 

 

15.05.2012

6.70

“-“

 

 

 

16.05.2012

12.94

“-“

 

 

 

17.05.2012

13.68

“-“

 

 

 

18.05.2012

12.39

“-“

 

 

 

19.05.2012

16.95

“-“

 

 

 

20.05.2012

13,90

“-“

 

 

 

21.05.2012

21.05

“-“

 

 

 

22.05.2012

12.29

“-“

 

 

 

23.05.2012

13.95

“-“

 

 

 

24.05.2012

12.37

“-“

 

 

 

25.05.2012

12.76

“-“

 

 

 

26.05.2012

14.69

“-“

 

 

 

27.05.2012

13.00

“-“

 

 

 

28.05.2012

13.57

“-“

 

 

 

29.05.2012

19.80

“-“

 

 

 

30.05.2012

21.00

“-“

 

 

 

31.05.2012

21.32

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 30 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 150 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 47 бр.

Средномесечна концентрация: 19.803

Времеви обхват(%): 98.68421053

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година