Съдържание

Посетители

В момента има 335  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.април 2012

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец април 2012 година

Пункт

Община

 

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.04.2012

16.56

“-“

 

 

 

02.04.2012

25.52

“-“

 

 

 

03.04.2012

20.77

“-“

 

 

 

04.04.2012

26.22

“-“

 

 

 

05.04.2012

23.13

“-“

 

 

 

06.04.2012

23.77

“-“

 

 

 

07.04.2012

18.28

“-“

 

 

 

08.04.2012

14.29

“-“

 

 

 

09.04.2012

19.43

“-“

 

 

 

10.04.2012

22.24

“-“

 

 

 

11.04.2012

24.48

“-“

 

 

 

12.04.2012

19.1

“-“

 

 

 

13.04.2012

21.87

“-“

 

 

 

14.04.2012

24.41

“-“

 

 

 

15.04.2012

8.68

“-“

 

 

 

16.04.2012

12.02

“-“

 

 

 

17.04.2012

31.65

“-“

 

 

 

18.04.2012

12.41

“-“

 

 

 

19.04.2012

10.5

“-“

 

 

 

20.04.2012

12,39

“-“

 

 

 

21.04.2012

15.92

“-“

 

 

 

22.04.2012

12,12

“-“

 

 

 

23.04.2012

14,05

“-“

 

 

 

24.04.2012

13.61

“-“

 

 

 

25.04.2012

18.69

“-“

 

 

 

26.04.2012

14.29

“-“

 

 

 

27.04.2012

21.25

“-“

 

 

 

28.04.2012

22.63

“-“

 

 

 

29.04.2012

22.14

“-“

 

 

 

30.04.2012

25.52

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 30 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 120 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 47 бр.

Средномесечна концентрация: 18.931

Времеви обхват(%): 99.17355372

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година