Съдържание

Посетители

В момента има 104  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.март 2012

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец март 2012 година

Пункт

Община

 

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.03.2012

25.59

“-“

 

 

 

02.03.2012

104.19

2.084

 

 

 

03.03.2012

61.44

1.229

 

 

 

04.03.2012

45.82

“-“

 

 

 

05.03.2012

60.54

1.211

 

 

 

06.03.2012

57.99

1.160

 

 

 

07.03.2012

58.2

1.164

 

 

 

08.03.2012

45.96

“-“

 

 

 

09.03.2012

59.83

1.197

 

 

 

10.03.2012

56.66

1.133

 

 

 

11.03.2012

53.59

1.072

 

 

 

12.03.2012

31.16

“-“

 

 

 

13.03.2012

24.12

“-“

 

 

 

14.03.2012

29.51

“-“

 

 

 

15.03.2012

26.25

“-“

 

 

 

16.03.2012

42.15

“-“

 

 

 

17.03.2012

36.64

“-“

 

 

 

18.03.2012

39.11

“-“

 

 

 

19.03.2012

35.26

“-“

 

 

 

20.03.2012

38.34

“-“

 

 

 

21.03.2012

43.31

“-“

 

 

 

22.03.2012

42.69

“-“

 

 

 

23.03.2012

36.35

“-“

 

 

 

24.03.2012

43.95

“-“

 

 

 

25.03.2012

46.21

“-“

 

 

 

26.03.2012

30.21

“-“

 

 

 

27.03.2012

30.6

“-“

 

 

 

28.03.2012

29.73

“-“

 

 

 

29.03.2012

42.96

“-“

 

 

 

30.03.2012

23.8

“-“

 

 

 

31.03.2012

19.71

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 90 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 8 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 47 бр.

Средномесечна концентрация: 42.641

Времеви обхват(%): 98.9010989

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година