Съдържание

Посетители

В момента има 90  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м. април 2020

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ - Благоевград през месец април 2020 година

Пункт Община Дата

Измерена

концентрация

в мг/м3  

Превишение на
ПС за СДН
[в пъти ПС за СДН]
Забележка
АИС- Благоевград Благоевград 01.04.2020
02.04.2020
03.04.2020
04.04.2020
05.04.2020
06.04.2020
07.04.2020
08.04.2020
09.04.2020
10.04.2020
11.04.2020
12.04.2020
13.04.2020
14.04.2020
15.04.2020
16.04.2020
17.04.2020
18.04.2020
19.04.2020
20.04.2020
21.04.2020
22.04.2020
23.04.2020
24.04.2020
25.04.2020
26.04.2020
27.04.2020
28.04.2020
29.04.2020
30.04.2020
28.82
14.92
17.41
12.99
17.16
28.75
13.92
19.42
10.9
12.65
24.67
30.6
26.53
17.37
10.12
12.81
21.71
26.19
24.38
27.41
33.03
33.87
8.67
19.42
10.57
18.79
79.04
82.05
50.25
48.54
27.45
16.12
18.36
24.81
17.84
15.90
19.79
17.09
15.89
17.24
30.59
23.52
28.49
26.57
26.27
10.63
14.28
21.28
21.19
18.54
31.37
10.89
12.35
21.02
21.03
26.9
27.46
20.99
24.57
20.75
20.0
 
Брой регистрирани данни през месеца: 30
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 118
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 23
Средномесечна концентрация: 20.741
Времеви обхват(%): 97,52066116

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:
- За всеки ПМ се попълва отделна таблица.
- В случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
- ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
- СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година