Съдържание

Посетители

В момента има 105  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.февруари 2012

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец февруари 2012 година

Пункт

Община

 

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.02.2012

103.57

2.071

 

 

 

02.02.2012

75.48

1.510

 

 

 

03.02.2012

115.05

2.301

 

 

 

04.02.2012

54.1

1.082

 

 

 

05.02.2012

69.69

1.394

 

 

 

06.02.2012

83.37

1.667

 

 

 

07.02.2012

22.92

“-“

 

 

 

08.02.2012

28.45

“-“

 

 

 

09.02.2012

66.82

1.336

 

 

 

10.02.2012

50.03

1.001

 

 

 

11.02.2012

66.46

1.329

 

 

 

12.02.2012

110.84

2.217

 

 

 

13.02.2012

98.33

1.967

 

 

 

14.02.2012

126.97

2.539

 

 

 

15.02.2012

170.18

3.404

 

 

 

16.02.2012

78.41

1.568

 

 

 

17.02.2012

47.46

“-“

 

 

 

18.02.2012

67.1

1.342

 

 

 

19.02.2012

90.8

1.816

 

 

 

20.02.2012

48.31

“-“

 

 

 

21.02.2012

94.17

1.883

 

 

 

22.02.2012

143.9

2.878

 

 

 

23.02.2012

149.29

2.986

 

 

 

24.0.2012

103.04

2.061

 

 

 

25.02.2012

48.77

“-“

 

 

 

26.02.2012

35.37

“-“

 

 

 

27.02.2012

16.52

“-“

 

 

 

28.02.2012

26.01

“-“

 

 

 

29.02.2012

31.64

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 29 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 59 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 20 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 39 бр.

Средномесечна концентрация: 76.657

Времеви обхват(%): 98.33333333

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година