Съдържание

Посетители

В момента има 117  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.януари 2012

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец януари 2012 година 

Пункт

Община

 

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.01.2012

50.28

1.006

 

 

 

02.01.2012

97.19

1.944

 

 

 

03.01.2012

155.25

3.105

 

 

 

04.01.2012

212.68

4.254

 

 

 

05.01.2012

109.22

2.184

 

 

 

06.01.2012

15.32

“-“

 

 

 

07.01.2012

 

 

 

 

 

08.01.2012

32.84

“-“

 

 

 

09.01.2012

44.19

“-“

 

 

 

10.01.2012

47.05

“-“

 

 

 

11.01.2012

39.38

“-“

 

 

 

12.01.2012

59.98

1.200

 

 

 

13.01.2012

87.82

1.756

 

 

 

14.01.2012

61.2

1.224

 

 

 

15.01.2012

31.35

“-“

 

 

 

16.01.2012

39.06

“-“

 

 

 

17.01.2012

55.96

1.119

 

 

 

18.01.2012

82.15

1.643

 

 

 

19.01.2012

64.71

1.294

 

 

 

20.01.2012

83.85

1.677

 

 

 

21.01.2012

20.82

“-“

 

 

 

22.01.2012

123.39

2.468

 

 

 

23.01.2012

144.94

2.899

 

 

 

24.01.2012

145.51

2.910

 

 

 

25.01.2012

28.79

“-“

 

 

 

26.01.2012

21.79

“-“

 

 

 

27.01.2012

51.88

1.038

 

 

 

28.01.2012

71.27

1.425

 

 

 

29.01.2012

55.39

1.108

 

 

 

30.01.2012

48.38

“-“

 

 

 

31.01.2012

105.26

2.105

 

Брой регистрирани данни през месеца: 30 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 30 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 19 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 19 бр.

Средномесечна концентрация: 72.897

Времеви обхват(%): 96.77419355

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година