Съдържание

Посетители

В момента има 91  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.декември 2011

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец декември 2011 година 

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.12.2011

186.28

3.276

 

 

 

02.12.2011

195.65

3.913

 

 

 

03.12.2011

179.42

3.588

 

 

 

04.12.2011

156.57

3.131

 

 

 

05.12.2011

45.12

“-“

 

 

 

06.12.2011

42.1

“-“

 

 

 

07.12.2011

55.07

1.101

 

 

 

08.12.2011

69.21

1.384

 

 

 

09.12.2011

150.47

3.009

 

 

 

10.12.2011

113.48

2.27

 

 

 

11.12.2011

136.08

2.722

 

 

 

12.12.2011

115.22

2.304

 

 

 

13.12.2011

49.7

“-“

 

 

 

14.12.2011

48.46

“-“

 

 

 

15.12.2011

57.54

1.151

 

 

 

16.12.2011

38.58

“-“

 

 

 

17.12.2011

17.61

“-“

 

 

 

18.12.2011

34.09

“-“

 

 

 

19.12.2011

78

1.560

 

 

 

20.12.2011

57.83

1.157

 

 

 

21.12.2011

44.08

“-“

 

 

 

22.12.2011

15.89

“-“

 

 

 

23.12.2011

22.43

“-“

 

 

 

24.12.2011

50.14

1.003

 

 

 

25.12.2011

99.15

1.983

 

 

 

26.12.2011

118.45

2.369

 

 

 

27.12.2011

61.94

1.239

 

 

 

28.12.2011

49.14

“-“

 

 

 

29.12.2011

86.26

1.725

 

 

 

30.12.2011

106.97

2.139

 

 

 

31.12.2011

68.29

1.366

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 364 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 20 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 106 бр.

Средномесечна концентрация: 82.234

Времеви обхват(%): 99.7260274

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година