Съдържание

Посетители

В момента има 83  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.ноември 2011

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец ноември 2011 година 

Пункт

Община

 

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.11.2011

90.76

1.815

 

 

 

02.11.2011

91.97

1.839

 

 

 

03.11.2011

78.35

1.567

 

 

 

04.11.2011

87.85

1.757

 

 

 

05.11.2011

88.04

1.761

 

 

 

06.11.2011

106.95

2.139

 

 

 

07.11.2011

93.28

1.866

 

 

 

08.11.2011

87.61

1.752

 

 

 

09.11.2011

78.45

1.569

 

 

 

10.11.2011

78.57

1.571

 

 

 

11.11.2011

30.26

“-“

 

 

 

12.11.2011

37.98

“-“

 

 

 

13.11.2011

38.53

“-“

 

 

 

14.11.2011

52.95

1.059

 

 

 

15.11.2011

79.43

1.589

 

 

 

16.11.2011

99.86

1.997

 

 

 

17.11.2011

113.51

2.270

 

 

 

18.11.2011

122.51

2.450

 

 

 

19.11.2011

134.23

2.685

 

 

 

20.11.2011

112.25

2.245

 

 

 

21.11.2011

140.45

2.809

 

 

 

22.11.2011

227.28

4.546

 

 

 

23.11.2011

203.08

4.062

 

 

 

24.11.2011

162.25

3.245

 

 

 

25.11.2011

96.41

1.928

 

 

 

26.11.2011

112.29

2.246

 

 

 

27.11.2011

86.74

1.735

 

 

 

28.11.2011

87.98

1.760

 

 

 

29.11.2011

98.11

1.962

 

 

 

30.11.2011

133.68

2.674

 

Брой регистрирани данни през месеца: 30 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 333 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 27 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 86 бр.

Средномесечна концентрация: 101.72

Времеви обхват(%): 99.7005988

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година