Съдържание

Посетители

В момента има 87  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м. февруари 2019

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ - Благоевград през месец февруари 2019 година

Пункт Община Дата

Измерена

концентрация

в мг/м3  

Превишение на
ПС за СДН
[в пъти ПС за СДН]
Забележка
АИС- Благоевград Благоевград 01.02.2019
02.02.2019
03.02.2019
04.02.2019
05.02.2019
06.02.2019
07.02.2019
08.02.2019
09.02.2019
10.02.2019
11.02.2019
12.02.2019
13.02.2019
14.02.2019
15.02.2019
16.02.2019
17.02.2019
18.02.2019
19.02.2019
20.02.2019
21.02.2019
22.02.2019
23.02.2019
24.02.2019
25.02.2019
26.02.2019
27.02.2019
28.02.2019
21.2
10.5
22.97
54.97
43.25
18.5
26.39
44.09
43.64
45.89
24.91
7.16
10.59
18.31
18.59
20.14
52.36
46.66
44.9
46.20
40.36
53.9
6.95
16.45
32.6
33.1
33.81
43.14
“-“
“-“
“-“
1.099
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
1.047
“-“
“-“
“-“
“-“
1.078
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
 
Брой регистрирани данни през месеца: 28
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 57
Брой регистрирани превишения през месеца: 3
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 16
Средномесечна концентрация: 31.416
Времеви обхват(%): 95

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:
- За всеки ПМ се попълва отделна таблица.
- В случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
- ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
- СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година