Съдържание

Посетители

В момента има 107  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.септември 2011

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец септември 2011 година

  

Пункт

Община

 

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.09.2011

36.81

“-“

 

 

 

02.09.2011

38.65

“-“

 

 

 

03.09.2011

27.04

“-“

 

 

 

04.09.2011

29.67

“-“

 

 

 

05.09.2011

30.82

“-“

 

 

 

06.09.2011

37.07

“-“

 

 

 

07.09.2011

40.03

“-“

 

 

 

08.09.2011

27.2

“-“

 

 

 

09.09.2011

22.14

“-“

 

 

 

10.09.2011

12.94

“-“

 

 

 

11.09.2011

16.74

“-“

 

 

 

12.09.2011

28.56

“-“

 

 

 

13.09.2011

32.15

“-“

 

 

 

14.09.2011

37.9

“-“

 

 

 

15.09.2011

35.91

“-“

 

 

 

16.09.2011

38.2

“-“

 

 

 

17.09.2011

46.94

“-“

 

 

 

18.09.2011

45.18

“-“

 

 

 

19.09.2011

34.03

“-“

 

 

 

20.09.2011

30.1

“-“

 

 

 

21.09.2011

16.37

“-“

 

 

 

22.09.2011

20.97

“-“

 

 

 

23.09.2011

30.89

“-“

 

 

 

24.09.2011

41.86

“-“

 

 

 

25.09.2011

32.2

“-“

 

 

 

26.09.2011

49.72

“-“

 

 

 

27.09.2011

24.48

“-“

 

 

 

28.09.2011

18.23

“-“

 

 

 

29.09.2011

30.72

“-“

 

 

 

30.09.2011

24.2

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 30 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 272 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 53 бр.

Средномесечна концентрация: 31.257

Времеви обхват(%): 99.63369963

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година