Съдържание

Посетители

В момента има 94  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м. декември 2018

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ - Благоевград през месец декември 2018 година

Пункт Община Дата

Измерена

концентрация

в мг/м3  

Превишение на
ПС за СДН
[в пъти ПС за СДН]
Забележка
АИС- Благоевград Благоевград 01.12.2018
02.12.2018
03.12.2018
04.12.2018
05.12.2018
06.12.2018
07.12.2018
08.12.2018
09.12.2018
10.12.2018
11.12.2018
12.12.2018
13.12.2018
14.12.2018
15.12.2018
16.12.2018
17.12.2018
18.12.2018
19.12.2018
20.12.2018
21.12.2018
22.12.2018
23.12.2018
24.12.2018
25.12.2018
26.12.2018
27.12.2018
28.12.2018
29.12.2018
30.12.2018
31.12.2018
95.72
100.13
108.91
108.47
44.23
40.73
71.55
115.69
94.67
27.06
18.70
49.86
36.62
71.32
26.23
23.76
46.93
30.46
49.02
84.54
56.96
62.84
96.1
56.03
5.16
13.76
24.11
71.15
54.36
43.46
47.06
1.914
2.003
2.178
2.169
“-“
“-“
1.431
2.314
1.893
“-“
“-“
“-“
“-“
1.426
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
1.691
1.139
1.257
1.922
1.121
“-“
“-“
“-“
1.423
1.087
“-“
“-“
 
Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 341
Брой регистрирани превишения през месеца: 15
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 67
Средномесечна концентрация: 57.277
Времеви обхват(%): 93.16939891

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:
- За всеки ПМ се попълва отделна таблица.
- В случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
- ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
- СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година