Съдържание

Посетители

В момента има 90  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.октомври 2011

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец октомври 2011 година

 

 

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.10.2011

29.13

“-“

 

 

 

02.10.2011

25.59

“-“

 

 

 

03.10.2011

27.82

“-“

 

 

 

04.10.2011

35.03

“-“

 

 

 

05.10.2011

41.09

“-“

 

 

 

06.10.2011

39.87

“-“

 

 

 

07.10.2011

40.49

“-“

 

 

 

08.10.2011

38.18

“-“

 

 

 

09.10.2011

5.56

“-“

 

 

 

10.10.2011

6.81

“-“

 

 

 

11.10.2011

17.15

“-“

 

 

 

12.10.2011

34.95

“-“

 

 

 

13.10.2011

21.43

“-“

 

 

 

14.10.2011

16.65

“-“

 

 

 

15.10.2011

20.44

“-“

 

 

 

16.10.2011

14.48

“-“

 

 

 

17.10.2011

11.19

“-“

 

 

 

18.10.2011

38.01

“-“

 

 

 

19.10.2011

41.76

“-“

 

 

 

20.10.2011

41.51

“-“

 

 

 

21.10.2011

39.7

“-“

 

 

 

22.10.2011

66.68

1.334

 

 

 

23.10.2011

64.58

1.292

 

 

 

24.10.2011

39.07

“-“

 

 

 

25.10.2011

42.28

“-“

 

 

 

26.10.2011

39.53

“-“

 

 

 

27.10.2011

45.4

“-“

 

 

 

28.10.2011

53.83

1.077

 

 

 

29.10.2011

60.53

1.211

 

 

 

30.10.2011

63.89

1.278

 

 

 

31.10.2011

76.19

1.524

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 303 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 6 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 59 бр.

Средномесечна концентрация: 36.736

Времеви обхват(%): 99.67105263

 

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година