Съдържание

Посетители

В момента има 105  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.август 2011

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец август 2011 година

Пункт

Община

 

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.08.2011

19.67

“-“

 

 

 

02.08.2011

22.89

“-“

 

 

 

03.08.2011

22.18

“-“

 

 

 

04.08.2011

24.2

“-“

 

 

 

05.08.2011

23.64

“-“

 

 

 

06.08.2011

22.22

“-“

 

 

 

07.08.2011

25.55

“-“

 

 

 

08.08.2011

26.89

“-“

 

 

 

09.08.2011

28.09

“-“

 

 

 

10.08.2011

25.2

“-“

 

 

 

11.08.2011

14.5

“-“

 

 

 

12.08.2011

17.51

“-“

 

 

 

13.08.2011

19.98

“-“

 

 

 

14.08.2011

19.9

“-“

 

 

 

15.08.2011

24.5

“-“

 

 

 

16.08.2011

28.69

“-“

 

 

 

17.08.2011

28.54

“-“

 

 

 

18.08.2011

26.42

“-“

 

 

 

19.08.2011

37.4

“-“

 

 

 

20.08.2011

26.4

“-“

 

 

 

21.08.2011

20.43

“-“

 

 

 

22.08.2011

32.77

“-“

 

 

 

23.08.2011

28.02

“-“

 

 

 

24.08.2011

29.45

“-“

 

 

 

25.08.2011

33.06

“-“

 

 

 

26.08.2011

35.28

“-“

 

 

 

27.08.2011

27.82

“-“

 

 

 

28.08.2011

17.32

“-“

 

 

 

29.08.2011

19.77

“-“

 

 

 

30.08.2011

23.25

“-“

 

 

 

31.08.2011

31.19

 

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 242 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 53 бр.

Средномесечна концентрация: 25.249

Времеви обхват(%): 99.58847737

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година