Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м. декември 2017

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец декември 2017 година

Пункт Община Дата

Измерена

концентрация

в мг/м3  

Превишение на
ПС за СДН
[в пъти ПС за СДН]
Забележка
АИС- Благоевград Благоевград 01.12.2017
02.12.2017
03.12.2017
04.12.2017
05.12.2017
06.12.2017
07.12.2017
08.12.2017
09.12.2017
10.12.2017
11.12.2017
12.12.2017
13.12.2017
14.12.2017
15.12.2017
16.12.2017
17.12.2017
18.12.2017
19.12.2017
20.12.2017
21.12.2017
22.12.2017
23.12.2017
24.12.2017
25.12.2017
26.12.2017
27.12.2017
28.12.2017
29.12.2017
30.12.2017
31.12.2017
21.39
29.97
34.03
32.98
21.11
56.87
93.18
65.15
21.14
39.43
17.72
38.38
103.64
45.47
22.38
18.16
18.36
31.08
32.21
32.04
49.53
60.98
22.87
27.91
85.35
140.28
68.39
9.72
37.41
29.82
81.65
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
1.137
1.864
1.303
“-“
“-“
“-“
“-“
2.073
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
1.220
“-“
“-“
1.707
2.806
1.368
“-“
“-“
“-“
1.633
 
Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 364
Брой регистрирани превишения през месеца: 9
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 65
Средномесечна концентрация: 44.794
Времеви обхват(%): 99.45355191

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:
- За всеки ПМ се попълва отделна таблица.
- В случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
- ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
- СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година