Съдържание

Посетители

В момента има 96  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.април 2011

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец април 2011 година

 

Пункт

Община

 

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.04.2011

25.7

“-“

 

 

 

02.04.2011

33.63

“-“

 

 

 

03.04.2011

31.47

“-“

 

 

 

04.04.2011

39.73

“-“

 

 

 

05.04.2011

45.79

“-“

 

 

 

06.04.2011

23.88

“-“

 

 

 

07.04.2011

26.53

“-“

 

 

 

08.04.2011

43.66

“-“

 

 

 

09.04.2011

30.6

“-“

 

 

 

10.04.2011

39.73

“-“

 

 

 

11.04.2011

38.14

“-“

 

 

 

12.04.2011

43.27

“-“

 

 

 

13.04.2011

33.2

“-“

 

 

 

14.04.2011

15.61

“-“

 

 

 

15.04.2011

22.44

“-“

 

 

 

16.04.2011

22.6

“-“

 

 

 

17.04.2011

22.85

“-“

 

 

 

18.04.2011

24.5

“-“

 

 

 

19.04.2011

27.16

“-“

 

 

 

20.04.2011

27.35

“-“

 

 

 

21.04.2011

21.38

“-“

 

 

 

22.04.2011

23.05

“-“

 

 

 

23.04.2011

25.64

“-“

 

 

 

24.04.2011

26.8

“-“

 

 

 

25.04.2011

22.62

“-“

 

 

 

26.04.2011

28.45

“-“

 

 

 

27.04.2011

23.4

“-“

 

 

 

28.04.2011

23.71

“-“

 

 

 

29.04.2011

17.14

“-“

 

 

 

30.04.2011

20.74

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 30 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 120 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 53 бр.

Средномесечна концентрация: 28.359

Времеви обхват(%): 100

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година