Съдържание

Посетители

В момента има 83  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.януари 2011

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец януари 2011 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.01.2011

182.7

3.654

 

 

 

02.01.2011

172.25

3.445

 

 

 

03.01.2011

63.14

1.263

 

 

 

04.01.2011

48.66

“-“

 

 

 

05.01.2011

84.44

1.689

 

 

 

06.01.2011

132.55

2.651

 

 

 

07.01.2011

173.44

3.469

 

 

 

08.01.2011

211.36

4.227

 

 

 

09.01.2011

186.69

3.734

 

 

 

10.01.2011

136.59

2.732

 

 

 

11.01.2011

114.18

2.284

 

 

 

12.01.2011

167.36

3.347

 

 

 

13.01.2011

131.55

2.631

 

 

 

14.01.2011

83.5

1.67

 

 

 

15.01.2011

65.22

1.304

 

 

 

16.01.2011

23.5

“-“

 

 

 

17.01.2011

60.87

1.217

 

 

 

18.01.2011

99.28

1.986

 

 

 

19.01.2011

104.15

2.083

 

 

 

20.01.2011

92.62

1.852

 

 

 

21.01.2011

131.16

2.623

 

 

 

22.01.2011

33.36

“-“

 

 

 

23.01.2011

59.3

1.186

 

 

 

24.01.2011

28.72

“-“

 

 

 

25.01.2011

40.19

“-“

 

 

 

26.01.2011

100.31

2.006

 

 

 

27.01.2011

126.0

2.52

 

 

 

28.01.2011

92.73

1.855

 

 

 

29.01.2011

66.79

1.336

 

 

 

30.01.2011

116.01

2.32

 

 

 

31.01.2011

99.36

1.987

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 31 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 26 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 26 бр.

Средномесечна концентрация: 104.128

Времеви обхват(%): 100

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година