Съдържание

Посетители

В момента има 91  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.декември 2010

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец декември 2010 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.12.2010

53.3

1.066

 

 

 

02.12.2010

70.12

1.402

 

 

 

03.12.2010

24.68

“-“

 

 

 

04.12.2010

14.65

“-“

 

 

 

05.12.2010

31.5

“-“

 

 

 

06.12.2010

45.81

“-“

 

 

 

07.12.2010

75.07

1.501

 

 

 

08.12.2010

64.51

1.290

 

 

 

09.12.2010

25.12

“-“

 

 

 

10.12.2010

10.24

“-“

 

 

 

11.12.2010

20.27

“-“

 

 

 

12.12.2010

79.63

1.593

 

 

 

13.12.2010

65.63

1.313

 

 

 

14.12.2010

37.34

“-“

 

 

 

15.12.2010

56.02

1.120

 

 

 

16.12.2010

53.58

1.072

 

 

 

17.12.2010

100.13

2.003

 

 

 

18.12.2010

24.47

“-“

 

 

 

19.12.2010

76.73

1.535

 

 

 

20.12.2010

40.76

“-“

 

 

 

21.12.2010

68.88

1.378

 

 

 

22.12.2010

60.81

1.216

 

 

 

23.12.2010

42.32

“-“

 

 

 

24.12.2010

23.01

“-“

 

 

 

25.12.2010

21.94

“-“

 

 

 

26.12.2010

47.42

“-“

 

 

 

27.12.2010

16.33

“-“

 

 

 

28.12.2010

35.21

“-“

 

 

 

29.12.2010

70.72

1.414

 

 

 

30.12.2010

91.66

1.833

 

 

 

31.12.2010

139.9

2.798

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 359 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 15 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 58 бр.

Средномесечна концентрация: 51.541

Времеви обхват(%): 98.35616438

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година