Съдържание

Посетители

В момента има 91  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.ноември 2010

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец ноември 2010 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Превишение на

ПС+ДО за СДН

[в пъти ПС+ДО  за СДН]

АИС- Благоевград

Благоевград

01.11.2010

51.74

1.035

 

 

 

02.11.2010

55.83

1.117

 

 

 

03.11.2010

72.55

1.451

 

 

 

04.11.2010

70.5

1.41

 

 

 

05.11.2010

71.91

1.438

 

 

 

06.11.2010

59.95

1.119

 

 

 

07.11.2010

42.27

“-“

 

 

 

08.11.2010

24.37

“-“

 

 

 

09.11.2010

17.64

“-“

 

 

 

10.11.2010

84.2

1.684

 

 

 

11.11.2010

159.19

3.184

 

 

 

12.11.2010

89.91

1.798

 

 

 

13.11.2010

64.06

1.281

 

 

 

14.11.2010

53.76

1.075

 

 

 

15.11.2010

56.67

1.113

 

 

 

16.11.2010

45.15

“-“

 

 

 

17.11.2010

41.51

“-“

 

 

 

18.11.2010

26.36

“-“

 

 

 

19.11.2010

32.62

“-“

 

 

 

20.11.2010

41.11

“-“

 

 

 

21.11.2010

38.26

“-“

 

 

 

22.11.2010

17.63

“-“

 

 

 

23.11.2010

22.74

“-“

 

 

 

24.11.2010

22.6

“-“

 

 

 

25.11.2010

18.71

“-“

 

 

 

26.11.2010

11.8

“-“

 

 

 

27.11.2010

24.27

“-“

 

 

 

28.11.2010

30.01

“-“

 

 

 

29.11.2010

46.4

“-“

 

 

 

30.11.2010

29.2

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 30 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 328 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 12 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 43 бр.

Средномесечна концентрация: 47.431

Времеви обхват(%): 98.20359281

Брой регистрирани превишения + ДО през месеца: „*”

Брой регистрирани превишения + ДО от началото на годината до момента: „*”

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година