Съдържание

Посетители

В момента има 99  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.октомври 2010

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец октомври 2010 година

 

Пункт

Община

Дата

Измерена концентрация

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Превишение на

ПС+ДО за СДН

[в пъти ПС+ДО  за СДН]

АИС- Благоевград

Благоевград

01.10.2010

19.84

-

 

 

 

02.10.2010

22.36

-

 

 

 

03.10.2010

30.68

“-“

 

 

 

04.10.2010

18.59

“-“

 

 

 

05.10.2010

9.96

“-“

 

 

 

06.10.2010

13.58

“-“

 

 

 

07.10.2010

10.5

“-“

 

 

 

08.10.2010

14.44

“-“

 

 

 

09.10.2010

21.12

“-“

 

 

 

10.10.2010

42.32

“-“

 

 

 

11.10.2010

37.48

“-“

 

 

 

12.10.2010

47.91

“-“

 

 

 

13.10.2010

32.08

“-“

 

 

 

14.10.2010

21.19

“-“

 

 

 

15.10.2010

23.76

“-“

 

 

 

16.10.2010

27.04

“-“

 

 

 

17.10.2010

19.91

“-“

 

 

 

18.10.2010

30.4

“-“

 

 

 

19.10.2010

18.54

“-“

 

 

 

20.10.2010

18.94

“-“

 

 

 

21.10.2010

18.08

“-“

 

 

 

22.10.2010

23.67

“-“

 

 

 

23.10.2010

39.59

“-“

 

 

 

24.10.2010

33.33

“-“

 

 

 

25.10.2010

31.85

“-“

 

 

 

26.10.2010

55.22

1.104

 

 

 

27.10.2010

16.04

“-“

 

 

 

28.10.2010

8.62

“-“

 

 

 

29.10.2010

41.37

“-“

 

 

 

30.10.2010

62.22

1.244

 

 

 

31.10.2010

62.81

1.256

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 298 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 3 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 31 бр.

Средномесечна концентрация: 28.187

Времеви обхват(%): 98.02631579

Брой регистрирани превишения + ДО през месеца: „*”

Брой регистрирани превишения + ДО от началото на годината до момента: „*”

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година