Съдържание

Посетители

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.септември 2010

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец септември 2010 година

Пункт

Община

 

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Превишение на

ПС+ДО за СДН

[в пъти ПС+ДО  за СДН]

АИС- Благоевград

Благоевград

01.09.2010

-

-

 

 

 

02.09.2010

9.76

-

 

 

 

03.09.2010

19.84

“-“

 

 

 

04.09.2010

37.88

“-“

 

 

 

05.09.2010

27.63

“-“

 

 

 

06.09.2010

25.93

“-“

 

 

 

07.09.2010

25.49

“-“

 

 

 

08.09.2010

24.88

“-“

 

 

 

09.09.2010

35.19

“-“

 

 

 

10.09.2010

37.14

“-“

 

 

 

11.09.2010

19.4

“-“

 

 

 

12.09.2010

13.25

“-“

 

 

 

13.09.2010

25.15

“-“

 

 

 

14.09.2010

34.73

“-“

 

 

 

15.09.2010

36.78

“-“

 

 

 

16.09.2010

36.57

“-“

 

 

 

17.09.2010

30.51

“-“

 

 

 

18.09.2010

20.89

“-“

 

 

 

19.09.2010

26.87

“-“

 

 

 

20.09.2010

15.88

“-“

 

 

 

21.09.2010

23.28

“-“

 

 

 

22.09.2010

24.51

“-“

 

 

 

23.09.2010

20.19

“-“

 

 

 

24.09.2010

29.99

“-“

 

 

 

25.09.2010

40.92

“-“

 

 

 

26.09.2010

11.54

“-“

 

 

 

27.09.2010

14.82

“-“

 

 

 

28.09.2010

18.30

“-“

 

 

 

29.09.2010

24.9

“-“

 

 

 

30.09.2010

13.34

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 29 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 267 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 28 бр.

Средномесечна концентрация: 25.019

Времеви обхват(%): 97.8021978

Брой регистрирани превишения + ДО през месеца: „*”

Брой регистрирани превишения + ДО от началото на годината до момента: „*”

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година