Съдържание

Посетители

В момента има 84  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м. февруари 2016

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец февруари 2016 година

Пункт Община Дата

Измерена

концентрация

в мг/м3  

Превишение на
ПС за СДН
[в пъти ПС за СДН]
Забележка
АИС- Благоевград Благоевград 01.02.2016
02.02.2016
03.02.2016
04.02.2016
05.02.2016
06.02.2016
07.02.2016
08.02.2016
09.02.2016
10.02.2016
11.02.2016
12.02.2016
13.02.2016
14.02.2016
15.02.2016
16.02.2016
17.02.2016
18.02.2016
19.02.2016
20.02.2016
21.02.2016
22.02.2016
23.02.2016
24.02.2016
25.02.2016
26.02.2016
27.02.2016
28.02.2016
29.02.2016
-
-
20,91
18,84
11,71
39,39
46,73
54,95
46,38
20,52
20,89
39,29
30,13
12,95
24,38
40,44
42,49
38,71
44,39
37,53
41,36
29,86
32,71
33,25
23,66
21,01
27,03
29,53
31,94
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
1,099
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
 
Брой регистрирани данни през месеца: 27
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 54
Брой регистрирани превишения през месеца: 1
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 18
Средномесечна концентрация: 31,888
Времеви обхват(%): 90

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

  • за всеки ПМ се попълва отделна таблица.
  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-"
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година