Съдържание

Посетители

В момента има 85  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.август 2010

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец август 2010 година

 

Пункт

Община

 

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Превишение на

ПС+ДО за СДН

[в пъти ПС+ДО  за СДН]

АИС- Благоевград

Благоевград

01.08.2010

-

-

 

 

 

02.08.2010

-

-

 

 

 

03.08.2010

35.17

“-“

 

 

 

04.08.2010

44.71

“-“

 

 

 

05.08.2010

34.86

“-“

 

 

 

06.08.2010

38.57

“-“

 

 

 

07.08.2010

35.80

“-“

 

 

 

08.08.2010

32.80

“-“

 

 

 

09.08.2010

24.05

“-“

 

 

 

10.08.2010

41.25

“-“

 

 

 

11.08.2010

37.27

“-“

 

 

 

12.08.2010

42.23

“-“

 

 

 

13.08.2010

43.4

“-“

 

 

 

14.08.2010

35.97

“-“

 

 

 

15.08.2010

34.66

“-“

 

 

 

16.08.2010

38.63

“-“

 

 

 

17.08.2010

33.44

“-“

 

 

 

18.08.2010

27.75

“-“

 

 

 

19.08.2010

35.05

“-“

 

 

 

20.08.2010

32.97

“-“

 

 

 

21.08.2010

14.50

“-“

 

 

 

22.08.2010

21.70

“-“

 

 

 

23.08.2010

22.09

“-“

 

 

 

24.08.2010

29.11

“-“

 

 

 

25.08.2010

30.63

“-“

 

 

 

26.08.2010

22.56

“-“

 

 

 

27.08.2010

23.20

“-“

 

 

 

28.08.2010

35.30

“-“

 

 

 

29.08.2010

25.21

“-“

 

 

 

30.08.2010

28.97

“-“

 

 

 

31.08.2010

23.09

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 29 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 238 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 28 бр.

Средномесечна концентрация: 31.894

Времеви обхват(%): 97.94238683

Брой регистрирани превишения + ДО през месеца: „*”

Брой регистрирани превишения + ДО от началото на годината до момента: „*”

 

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година