Съдържание

Посетители

В момента има 86  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м. септември 2015

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец септември 2015 година

Пункт Община Дата

Измерена

концентрация

в мг/м3  

Превишение на
ПС за СДН
[в пъти ПС за СДН]
Забележка
АИС- Благоевград Благоевград 01.09.2015
02.09.2015
03.09.2015
04.09.2015
05.09.2015
06.09.2015
07.09.2015
08.09.2015
09.09.2015
10.09.2015
11.09.2015
12.09.2015
13.09.2015
14.09.2015
15.09.2015
16.09.2015
17.09.2015
18.09.2015
19.09.2015
20.09.2015
21.09.2015
22.09.2015
23.09.2015
24.09.2015
25.09.2015
26.09.2015
27.09.2015
28.09.2015
29.09.2015
30.09.2015
35.4
35.9
-
-
40.95
30.97
17.01
15.66
26.55
36.88
33.44
13.29
24.91
26.81
36.09
37.05
42.08
47.11
44
40.79
27.28
35.74
44.47
41.08
25.17
16.55
13.26
10.26
10.4
10.81
“-“
“-“
н.д
н.д
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
“-“
 
Брой регистрирани данни през месеца: 28
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 271
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 34
Средномесечна концентрация: 29.316
Времеви обхват(%): 98.90510949

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

  • за всеки ПМ се попълва отделна таблица.
  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-"
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година