Съдържание

Посетители

В момента има 318  гости и няма потребители и в сайта

Летливи органични съединения

Образци на декларации

  • На вниманието на оператори, извършващи дейности с употреба на органични разтворители съгласно Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

31 март е крайния срок за представяне в РИОСВ – Благоевград на информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за предходната година. Задължението за ежегодно деклариране е за всички оператори на инсталации, извършващи дейности с употреба на продукти, съдържащи органични разтворители, изброени в Приложение № 1 към Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. посл. изм. ДВ, бр. 24/2013 г.).

Образец на Декларация може да изтеглите от тук.

Посоченият срок се отнася и за представяне на Планове за управление на разтворителите (ПУР) за инсталации, надвишаващи праговите стойности за консумация на разтворители (ПСКР), посочени в Приложение № 2 към наредбата за всяка конкретна дейност.

При непредставяне в срок на необходимата информация, в Закона за чистотата на атмосферния въздух е предвидена строга административно – наказателна мярка – имуществена санкция в размер на 15 000 лева.


  •  До 31 март - информация за пуснатите и употребени бои и лакове

31 март е крайния срок за представяне в РИОСВ – Благоевград на информация за пуснатите и употребени бои и лакове през предходната година. Задължението се отнася за лицата, които пускат на пазара и употребяват продукти за нанасяне на покрития от обхвата на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн. ДВ, бр. 20 от 6 март 2007 г., посл.изм. ДВ, бр. 55 от 20 юли 2012 г.).
Информацията се представя във формите на Приложение №3 за пуснатите на пазара и Приложение №6 за употребените продукти, изброени в Приложение № 1 към същата Наредба.

Образец на Декларация може да изтеглите от тук.

За непредставилите в срок необходимата информация, Закона за чистотата на атмосферния въздух предвижда административно – наказателни мерки – глоба от 500 до 2000 лева, съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лева

 

За целите на възстановяване и поддръжка на обекти (сгради или стари превозни средства), определени като паметници на културата и музеите, се издава разрешение за употреба на точно определени количества продукти, които не съответстват на нормите, съгласно Приложение №2 за съдържание на ЛОС от Наредбата.

Образец на заявление (Приложение №7 към чл. 8, ал. 3 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн. ДВ, бр. 20 от 6 март 2007 г., с изм. и доп.), може да изтеглите тук


  •  До 15 февруари - информация и отчети за ОРВ и ФПГ

15 февруари е крайния срок за предоставяне в РИОСВ – Благоевград на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорирани парникови газове (ФПГ), за предходната календарна година. Задължението е на всички лица, които извършват дейности от обхвата на Наредба №1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащите парникови газове (обн. в ДВ бр. 20/2017 г.).
Съгл. Наредба №1/2017 г. отчетите се изготвят в следните формати:

  • оператори на инсталации, съдържащи флуорирани парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет, съгл. Приложение №9;
  • ползватели на флуорирани парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет, съгл. Приложение №7;
  • дистрибутори на флуорирани парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет, съгл. Приложение №5.

По отношиние на докладването за веществата, които нарушават озоновия слой (ВНОС) операторите докладват по същите форми.

За лицата, които не представят в срок информацията за тези вещества Закона за чистотата на атмосферния въздух предвижда глоба от 500 до 2000 лева, съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лева.

 

Във връзка с пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC) – фреон R22, от 01.01.2015 г., всички оператори на оборудване, извършили дейности по извличане на HCFC от хладилно, климатично или термопомпено оборудване през предходната календарна година, е необходимо да представят годишен отчет съгласно Приложение №4 (в частта извлечени вещества по време на сервиз и поддръжка).

За лицата, които не представят в срок информацията за тези вещества Закона за чистотата на атмосферния въздух предвижда глоба от 500 до 2000 лева, съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лева.