Съдържание

Посетители

В момента има 219  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-46-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-46-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Градевска, ляв приток на р. Струма в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «Енерджи инвест БГ» ООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Полковник Дрангов № 50, ЕИК 201529955

От тук може да изтеглите пълния текст на решението