Съдържание

Посетители

В момента има 203  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-20-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-20-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на амбулатория за специализирана медицинска помощ” в Урегулиран поземлен имот (УПИ) І – 385 в кв. 1 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Борислав Момчилов Николов

От тук може да изтеглите пълния текст на решението