Съдържание

Посетители

В момента има 204  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-09-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-09-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на хотелски комплекс със СПА център в поземлен имот с идентификатор 61813.689.586 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител:  „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, район Витоша, ул. „Вихрен“ № 10, ЕИК 040463255

От тук може да изтеглите пълния текст на решението